søndag 14. april 2024
(Uge 15)
ENGLISH VERSION

Privacy Statement & Cookie Policy


We respect the privacy of visitors to the website and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. Processing of personal data is done in a manner that is in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act.

Purposes of data processing

Your personal data is processed by us for entering into and executing agreements regarding calendars and managing the resulting relationships, including carrying out activities aimed at increasing the customer base.

If you fill out a contact or registration form on the website, or send us an e-mail, the data you send us will be kept for as long as the nature of the form or the content of your e-mail is necessary for the complete answering and handling thereof.

Click behavior and visit data

General visitor data is kept on the website. The time of request and data that a visitor's browser sends are registered and used for statistical analyzes of visiting and clicking behavior on the website. We also optimize the operation of the website.


Cookie policy

To make this site work properly, we place small data files called cookies on your device.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?


Google Analytics
We use Google Analytics to keep track of how users use the Website. The information that Google collects is anonymised as much as possible. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

Please read the Google Privacy Policy for more information.

Google uses this information to track how our website is used, to provide reports on the website to us and to provide its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or where such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

Ad networks
Also, any external advertising network (including Google Adsense / AdX) on this website uses technologies such as cookies and web beacons to display relevant ads to you during your visit to this website. This information (it is NOT your name, address, email address or phone number) can be used to show relevant ads on other websites.

We don't have access to the cookies and web beacons sent by ad networks.
For more information about the Google Adsense Privacy Policy, please consult the privacy policy of this service. We have no influence or control over the privacy practices of ad networks.

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. Please see our contact page. To prevent abuse, we may ask you to identify adequately. When it comes to access personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question.

Cookies can be deleted only by yourself, since they are stored on your computer. Consult the manual of your browser.

Some tracking cookies are placed by third parties that display including through our website ads to you.
Through our website, a cookie is placed from the US company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports about how visitors use the website. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or if third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

The information that Google collects is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

How you can control advertising cookies

You can use Ads Settings to manage the Google ads you see and opt out of interest-based ads. Even if you opt out of interest-based ads, you may still see ads based on factors such as your general location derived from your IP address, your browser type and recent, previous searches related to your current search.

You can also manage many companies’ cookies used for online advertising at the US-based aboutads.info choices page or the EU-based Your Online Choices.

Finally, you can manage cookies in your web browser.
DANISH VERSION - Automatically translated by Google, so it's not perfect.

Privatlivserklæring og cookiepolitik


Vi respekterer privatlivets fred for besøgende på hjemmesiden og sikrer, at de personlige oplysninger, du giver, behandles fortroligt. Behandling af personoplysninger sker på en måde, der er i overensstemmelse med kravene i persondataloven.

Formål med databehandling

Dine personoplysninger behandles af os til indgåelse og udførelse af aftaler vedrørende kalendere og styring af de resulterende relationer, herunder udførelse af aktiviteter, der har til formål at øge kundegrundlaget.

Hvis du udfylder en kontakt- eller registreringsformular på hjemmesiden eller sender os en e-mail, vil de data, du sender os, blive opbevaret, så længe formularens art eller indholdet af din e-mail er nødvendig for fuldstændig besvarelse og håndtering heraf.

Klikadfærd og besøgsdata

Generelle besøgsdata opbevares på hjemmesiden. Tidspunktet for anmodning og data, som en besøgendes browser sender, registreres og bruges til statistiske analyser af besøgs- og klikadfærd på hjemmesiden. Vi optimerer også driften af ​​hjemmesiden.


Cookiepolitik

For at få dette websted til at fungere korrekt, placerer vi små datafiler kaldet cookies på din enhed.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et websted gemmer på din computer eller mobilenhed, når du besøger webstedet. Det gør det muligt for webstedet at huske dine handlinger og præferencer (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre visningspræferencer) over en periode, så du ikke behøver at blive ved med at indtaste dem igen, når du kommer tilbage til webstedet eller browse fra en side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?


Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at holde styr på, hvordan brugerne bruger hjemmesiden. De oplysninger, som Google indsamler, anonymiseres så meget som muligt. Oplysningerne overføres til og opbevares af Google på servere i USA.

Læs venligst Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger.

Google bruger disse oplysninger til at spore, hvordan vores hjemmeside bruges, til at levere rapporter om hjemmesiden til os og til at give sine annoncører oplysninger om effektiviteten af ​​deres kampagner. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis Google er juridisk påkrævet, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Vi har ingen indflydelse på denne sag.

Annoncenetværk
Ethvert eksternt annoncenetværk (inklusive Google Adsense / AdX) på denne hjemmeside bruger også teknologier såsom cookies og web-beacons til at vise relevante annoncer til dig under dit besøg på denne hjemmeside. Disse oplysninger (det er IKKE dit navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer) kan bruges til at vise relevante annoncer på andre hjemmesider.

Vi har ikke adgang til cookies og web-beacons, der sendes af annoncenetværk.
For mere information om Google Adsense privatlivspolitik, se venligst denne tjenestes privatlivspolitik. Vi har ingen indflydelse på eller kontrol over annoncenetværks privatlivspraksis.

Du har ret til at anmode om adgang til og rettelse eller sletning af dine data. Se venligst vores kontaktside. For at forhindre misbrug kan vi bede dig om at identificere dig tilstrækkeligt. Når det kommer til at få adgang til personlige data knyttet til en cookie, skal du sende en kopi af den pågældende cookie.

Cookies kan kun slettes af dig selv, da de gemmes på din computer. Se manualen til din browser.

Nogle sporingscookies placeres af tredjeparter, der viser, herunder via vores webstedsannoncer, til dig.
Via vores hjemmeside placeres en cookie fra det amerikanske firma Google, som en del af "Analytics"-tjenesten. Vi bruger denne service til at spore og få rapporter om, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis Google er juridisk påkrævet, eller hvis tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Vi har ingen indflydelse på denne sag.

De oplysninger, som Google indsamler, er så vidt muligt anonyme. Oplysningerne overføres til og opbevares af Google på servere i USA.

Sådan kan du kontrollere annonceringscookies

Du kan bruge Annonceindstillinger til at administrere Google-annoncerne du ser og fravælger interessebaserede annoncer. Selvom du fravælger interessebaserede annoncer, kan du stadig se annoncer baseret på faktorer som din generelle placering afledt af din IP-adresse, din browsertype og seneste, tidligere søgninger relateret til din aktuelle søgning.

Du kan også administrere mange virksomheders cookies, der bruges til online annoncering på den USA-baserede aboutads.info valgside eller EU-baserede Dine onlinevalg.

Endelig kan du administrere cookies i din webbrowser.


Top